Optometrie

Wat is optometrie?

Wat doet een optometrist?
Optometrie is oogmeetkunde. Een optometrist is een paramedicus die uw ogen op afwijkingen en oogziekten controleert. Meestal zijn kijkklachten niet het gevolg van een oogziekte en kan de optometrist u zelf behandelen. Zo nodig verwijst de optometrist naar de oogarts.

Moet ik na mijn bezoek aan de optometrist ook nog naar de oogarts?Meestal niet. Alleen als de optometrist een aandoening aan uw ogen constateert die behandeling behoeft, verwijst de optometrist u door. Als optometrist werkt Jorrit Muurling Oogzorg nauw samen met de afdelingen oogheelkunde van alle omringende ziekenhuizen en klinieken.

Is een optometrist bevoegd om naar de gezondheid van mijn ogen te kijken?
Jazeker. Het paramedische beroep optometrist valt onder de wet op de gezondheidszorg (wet BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Daarin staat dat de optometrist drie hoofdtaken heeft:

  1. Ogen controleren op oogziekten en afwijkingen.
  2. Oogtechnische correctie- en hulpmiddelen voorschrijven.
  3. Voorlichting en hulp geven in geval van een (behandelde)oogziekte of – afwijking

De titel optometrist is beschermd.

Kan de optometrist zien of mijn ogen gezond zijn?
Ja, inderdaad. De optometrist is opgeleid om alle functies en onderdelen van uw ogen te controleren. Aandoeningen aan de  buiten- en binnenzijde van de  ogen moet de optometrist kunnen herkennen.

Hoe verloopt de samenwerking met de huis- en oogarts?
De optometrist kan in een vroegtijdig stadium een aandoening aan uw ogen herkennen en u dan door middel van een verwijsbrief doorsturen naar de oogarts. De optometrist zal altijd zorgen dat uw huisarts op de juiste manier wordt ingelicht. In geval van spoed kan de optometrist u direct doorverwijzen naar de oogarts en achteraf aan de huisarts rapporteren.

Verwijzingen en verslagen vinden altijd plaats middels het internetplatform Zorgdomein. U krijgt altijd een afschrift via de mail of desgewenst per post.

Wat voegt de optometrist toe aan de oogzorg? Verreweg de meeste oogproblemen worden veroorzaakt door technische fouten in onze ogen en niet door een ziekte. De oogarts is dan niet nodig. De optometrist kan deze problematiek beter en sneller oplossen zodat de oogarts meer tijd heeft om oogziekten te behandelen.  Zo kunnen de wachttijden voor de oogarts beperkt worden en wordt de oogzorg minder kostbaar.

Doen opticiens een ander onderzoek?
Ja,  zij doen alleen een oogmeting.  Daarmee kunnen zij u een bril aanmeten en tevens  meten of u scherp genoeg ziet. Sommige opticiens meten als extra service ook de oogdruk.  Opticiens kijken niet in het oog en hebben minder kennis over oogaandoeningen.

Bij Jorrit Muurling Oogzorg werken ook opticiens en contactlensspecialisten. Zij doen uitgebreide oogmetingen voor bril- en contactlens correctie en assisteren de optometrist door het uitvoeringen van aanvullende metingen en onderzoeken. Dit alles gaat onder supervisie van de optometrist zodat u ook van onze opticiens de juiste zorg kunt verwachten. Indien er aanvullend onderzoek nodig door de optometrist zelf danzorgt de opticien er voor dat u door de optometrist zelf gezien wordt.

Wat kost optometrie?
Tarieven optometrische diagnostiek en behandeling
• Consult optometrische diagnostiek € 29,50
• Consult aanvullend onderzoek € 45,50
• Consult aanmeten bril zonder verder onderzoek: kostenloos (b.v. als u door een oogkliniek behandeld bent)
• Consult optometrische behandeling/instructie/voorlichting: Oogspieroefenigen of ooglidhygiëne € 75,00
• Consult rijbewijskeuring CBR € 114,00 (inc.BTW)
• Consult aanmeten contactlenzen € 150,00
• Consult informatie consult contactlenzen en refractieve chirurgie : Kostenloos en vrijblijvend
• Consult controle contactlenzen van andere leverancier € 45,50
• Consult Second opinion € 75,00

Aanvullende informatie:

Deze tarieven zijn inclusief de tijdens het onderzoek gebruikte materialen, instrumenten en diagnostische medicamenten.

‘Waarom moet ik voor een optometrisch consult apart betalen?’
De optometrist is verplicht u een objectief advies te geven. Dit mag op generlei wijze beïnvloed worden door de eventuele verkoop van artikelen zoals brillen of contactlenzen. U betaalt voor het consult en mag met het advies van de optometrist naar de optiekwinkel van uw eigen keuze.

‘Is daarom een optiekbedrijf met een optometrist duurder?’
Nee, een opticien mag alle kosten voor een oogmeting verwerken in de kosten van de bril of lenzen. Een optometrist mag dat niet en is verplicht u inzicht verschaffen in wat het onderzoek kost los van uw bril of contactlenzen. Het grote verschil is dus dat u bij een ‘optometristenbedrijf’ een meer gespecificeerde nota krijgt en bij een ‘optiekbedrijf’ niet.

‘Wordt een optometrisch consult door mijn zorgverzekeraar vergoed?’
Helaas is dat meestal niet het geval. De huidige reorganisatie van de gezondheidszorg, noodzakelijk gemaakt door de vergrijzing in Nederland, vergt blijkbaar zoveel moeite dat een relatief kleine beroepsgroep als de optometristen door zorgverzekeraars niet belangrijk genoeg gevonden wordt om daar aandacht aan te besteden. Dit is jammer want de optometrist kan de zorgverzekeraar veel geld besparen. Een consult in een ziekenhuis is immers veel duurder dan de optometrist.

Optometrie is BTW vrij zijn als het om een gezondheidstechnisch onderzoek gaat. Dit staat in principe los van de aanschaf van een bril of contactlenzen.

Welke medische oogaandoeningen kunnen wij zien?

In principe dient een optometriepraktijk alle aan het oog afwijkende zaken te kunnen zien en inschatten.
Afwijkingen aan de ogen kunnen te maken hebben met andere gezondheidsklachten, bijvoorbeeld met hypertensie (hoge bloeddruk) of diabetes mellitus (suikerziekte); aandoeningen die niet alleen vroegtijdig onderkent moeten worden, maar ook regelmatig gecontroleerd.

Staar, het vertroebelen van uw ooglens, of glaucoom, een te hoge oogdruk, zijn voorbeelden van aandoeningen aan het oog zelf die eveneens tijdige opsporing en controle nodig heeft.

Een optometriepraktijk dient deze oogaandoeningen op te sporen, maar ook om ze onder controle te houden zolang de oogarts nog niet tot behandeling overgaat.

Optische oogfouten
Gelukkig is meestal sprake van een optische oogfout. Dit soort ‘schoonheidsfoutjes’ van ons visuele systeem worden veroorzaakt door een mix van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor. De meeste oogfouten ontstaan dan ook voor het twintigste levensjaar.

Naast ‘slecht zicht’  zijn hoofdpijn en branderige ogen voorbeelden van klachten die veroorzaakt kunnen worden door een optische oogfout. Deze hoeven niet direct te wijzen op een oogziekte.

Resultaat van het onderzoek en voorlichting
Na afloop van het oogonderzoek kan het zijn dat wij u een bril of contactlenzen adviseren. Wij informeren u ook over hoe u deze correctiemiddelen kunt gaan gebruiken. Dit lijkt voor de hand liggend maar is van groot belang voor het uiteindelijke succes.

Verder kan de optometrist oefeningen voorschrijven om bepaalde klachten te verhelpen. Dit soort oefeningen vragen veel motivatie van de cliënt. Daarom zal de optometrist u uitgebreid voorlichten over de werking van de oefeningen.

Tenslotte kan het zijn dat de optometrist u doorverwijst naar een andere deskundige of (oog)kliniek.

Informatie en nazorg
Ons werk houdt niet op bij de drempel van de deur. Wij zijn pas tevreden wanneer u tevreden bent met de zorg en informatie die wij u bieden en met de bril of lens die u is aangemeten. Dat betekent onder andere dat wij ook na het verstrekken van een bril of contactlenzen erop toezien dat u altijd met uw vragen of klachten bij ons terecht kunt. Met name wanneer een grote wijziging zich heeft voorgedaan in de sterkte is deze nazorg voor u van belang.

Na circa twee jaar krijgt u van ons een herinnering om uw ogen wederom te laten controleren door de optometrist.

Een second opinion door de optometrist.
Indien u klachten of twijfels hebt over een door u geconsulteerde beroepsbeoefenaar in de oog- of brilzorg dan kan de optometrist u een second opinion aanbieden. Het resultaat van dit onderzoek krijgt u altijd op schrift mee. Indien het om een foute bril of contactlenzen gaat dan zal een optometrist u niet direct doorsturen naar zijn eigen optiekbedrijf. Wij zijn verplicht het optiekbedrijf dat uw bril of contactlenzen gemaakt heeft de kans te geven eventuele fouten te herstellen.

Meer informatie vindt op http://www.optometrie.nl